نگاهي ديگر به تهران الكترونيك -1

 

ضرورت توجه به پايتخت الكترونيك تهران

امروزه لزوم ايجاد جامعه اي دانش بنيان براي دستيابي به توسعه اي پايدار امري اجتناب ناپذير است . ايجاد چنين فضايي در يك جامعه نيازمند ساختار و بستري مناسب جهت دستيابي تمامي اقشار به علوم و فن آوري است .فرآيند توليد دانش در يك جامعه تنها در سايه ايج اد شبكه اطلاعاتي مناسب امكان پذير خواهد بود . هنگامي يك جامعه مي تواند نام جامعه الكترونيكي را بر خود نهد كه تمامي عوامل موثر در اين زمينه همزمان در آن ايجاد گرديده باشند . به عنوان مثال يك شهرداري الكترونيكي نمي تواند بدون وجود شهر الكترونيكي به تمامي اهداف خود جامه عمل بپوشاند . از 

/ 0 نظر / 10 بازدید