حکمرانی خوب و شهرداری تهران

نگاهی به راهکارهای استقرار حکمرانی خوب در شهرداری تهران -1

137

درگاهی

برای

استقرار حکمرانی خوب

 

حکمرانی ، يک مفهوم چند وجهی است که جنبه های متعدد به کارگيری قدرت را به واسطه نهادهای رسمی و غير رسمی در بر می گيرد و منشاء مديريت نظام تلقی می شود. دولت ها برای سعادت و پيشرفت شهروندان شان باید از اين قدرت استفاده کنند تا به توسعه برسند. البته در اينجا توسعه به رشد آگاهی و نگاه شهروندان نيز بستگی دارد تا محيط مناسب را برای نهادها، منافع و سياست هايی که نيازمند رابطه متقابل دولت و مردم است فراهم سازند.

در واقع می توان گفت که حکمرانی توانايی دولت در جهت:

- شفاف سازی سياسی و پذيرش انتقاد شهروندان

است.

اين مولفه ها مواردی هستند که بانک جهانی از آنها به عنوان اهدافی که دولت ها بايد به آن بپردازند سخن به ميان آورده است. از ديدگاه اين سازمان بين المللی ، تمام کشورها بايد اين اهداف را صرف نظر از توانايی های مالی شان دنبال کنند.

مهمترين ابعاد حکمرانی خوب عبارتنداز:

مشارکت شهروندان، كيفيت سیاست های حکومت، توسعه اجتماعی و مدیریت مطلوب اقتصادی

شهرداری تهران ، به عنوان یک نهاد عمومی در محدوده جغرافیائی شهر تهران اداره ، مدیریت خدمات شهری و خدمت رسانی به شهروندان ، ساکنان و مراجعان به پایتخت جمهوری اسلامی را بر عهده دارد ، هر چند شهرداری تهران وظایف و اختیارات لازم برای مدیریت این کلانشهر و اداره حکومت محلی در تهران را بر اساس قوانین و مقررات موجود ندارد ، اما در تلاش است تا زمینه بسط و گسترش مدیریت موثر و مطلوب را برای حکمرانی خوب در حوزه مسئولیت و مدیریتی خویش فراهم سازد .

مرکز سامانه مدیریت شهری تهران137 ؛ در دوره جدید مدیریت شهرداری تهران به عنوان درگاه ارتباط شهروندان با مدیریت ارشد شهر می تواند به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بسط و گسترش حاکمیت خوب درشهرداری به شمار آید .

این سامانه با

-جلب مشارکت عینی شهروندان زمینه های مدیریت شهروندان بر سازمان شهرداری ،شفاف سازی و پذيرش انتقاد شهروندان فراهم ساختن خدمات عمومی موثر و کارآمد ايجاد زمينه های مساعد و مطلوب برای رشد اقتصادی ثابت در شهر اهتمام به آموزش مشارکت شهروندی و بهداشت محیطی شهروندان

فراهم ساختن خدمات عمومی موثر و کارآمد

- ايجاد زمينه های مساعد و مطلوب برای رشد اقتصادی ثابت

- اهتمام به آموزش و بهداشت عمومی شهروندان

را فراهم می سازد .

عنایت به این نکته که یکی از مهم ترین و اساسی ترین شاخصه های حکمرانی خوب مشارکت شهروندان فارغ از زمان ، مکان ، جنسیت ، گرایشات و دیدگاههای سیاسی برای اداره مجموعه حکومتی و یا سازمانی به شمار می آیید ، می توان گفت 137 با توجه به فراهم ساختن مشارکت شهروندان برای مدیریت شهر و شهرداری فارغ از زمان ، مکان و تنها با یک تماس تلفنی خود اقدامی موثر برای استقرار حکمرانی خوب در شهرداری تهران به شمار می رود .

-

/ 0 نظر / 37 بازدید