نگاهي ديگر به تهران الكترونيك -1   ضرورت توجه به پايتخت الكترونيك تهران امروزه لزوم ايجاد جامعه اي دانش بنيان براي دستيابي به توسعه اي پايدار امري اجتناب ناپذير است . ايجاد چنين فضايي در يك جامعه نيازمند ساختار و بستري مناسب جهت دستيابي تمامي اقشار به علوم و فن آوري است .فرآيند توليد دانش در يك جامعه تنها در سايه ايج اد شبكه اطلاعاتي مناسب امكان پذير خواهد بود . هنگامي يك جامعه مي تواند نام جامعه الكترونيكي را بر خود نهد كه تمامي عوامل موثر در اين زمينه همزمان در آن ايجاد گرديده باشند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
اسفند 90
1 پست
دی 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
3 پست