نگاهي ديگر به تهران الكترونيك -1

 

ضرورت توجه به پايتخت الكترونيك تهران

امروزه لزوم ايجاد جامعه اي دانش بنيان براي دستيابي به توسعه اي پايدار امري اجتناب ناپذير است . ايجاد چنين فضايي در يك جامعه نيازمند ساختار و بستري مناسب جهت دستيابي تمامي اقشار به علوم و فن آوري است .فرآيند توليد دانش در يك جامعه تنها در سايه ايج اد شبكه اطلاعاتي مناسب امكان پذير خواهد بود . هنگامي يك جامعه مي تواند نام جامعه الكترونيكي را بر خود نهد كه تمامي عوامل موثر در اين زمينه همزمان در آن ايجاد گرديده باشند . به عنوان مثال يك شهرداري الكترونيكي نمي تواند بدون وجود شهر الكترونيكي به تمامي اهداف خود جامه عمل بپوشاند . از اين رو است كه به جرات مي توان گفت يك دولت الكترونيكي نخواهد توانست بدون دارا بودن مركز و پايتخت الكترونيكي، استعدادهاي بالقوه خود را به فعليت برساند.لازمه ايجاد چنين پايتختي داشتن زيرساخت هاي پايدار ارتباطي و اطلاعاتي، شهر هاي الكترونيكي و شهروندان الكترونيكي مي باشد.

اينگونه پايتخت ها مانند ديگر ساختارهاي الكترونيكي نيازمند بسترسازي در دو بخش نرم افزاري و سخت افزاري مي باشند. توسعه بخش نرم افزاري ، منوط به توليد سيستم هاي كاربري نرم افزاري،آموزش و گسترش فرهنگ بهره گيري از دس تاوردهاي صنعت فن آوري اطلاعات است . به لحاظ سخت افزاري نيز بايد بهبود زيرساخت هاي ارتباطي و تجهيز مراكز دولتي را مد نظر قرار داد . تعامل ميان سازمان هاي دولتي وبخش خصوصي در جهت پيشبرد اهداف مرتبط با ايجاد پايتختي با ساختارهاي الكترونيك از اهميت به سزايي برخوردار است.

ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي و استراتژيك خود در منطقه خاورميانه نيازمند ايجاد ارتباطات قوي با پايتخت كشورهاي همسايه خود و ديگر پا يتخت هاي جهان است . تصميم گيري هاي دولت كشورمان هم اكنون به لحاظ مسائل سياسي موجود در سطوح بين المللي از اهميت بسياري برخوردار گرديده است لذا مطالعات دقيق ودسترسي به اطلاعات براي دولتمردان مهم و حياتي مي باشد. برقراري ارتباط سريع و به موقع ميان كشورهاي دوست به هنگام بروز شرايط بحراني در سطح سياست بين الملل نيازمند استفاده از وس ائل ارتباطي به روز دنيا مي باشد لذا استفاده از فن آوري اطلاعات و اصلاح جهت بهينه سازي ساختار دولت الكترونيكي به وسيله ايجاد پايتخت الكترونيكي مي تواند راهكاري مفيد و موثر باشد . بنابراين تنها راه حل موجود براي رفع مشكلات سياسي و اقتصادي در سطح منطقه ايجاد دولتي يكپارچه با پايگاهي الكترونيكي خواهد بود.

با توجه به آنچه ذكر گرديد لزوم اجراي يك طرح  مدون جهت بررسي نيازهاي اوليه پايتختالكترونيكي بايد در دستور كار تمامي دست اندركاران بخش تحقيق و توسعه كشور قرار گيرد . همكنون شهرداري تهران به همت دكتر محمد باقر قاليباف در حال گذار از دوره سنتي به مدرن و تبديل شدن به يك شهرداري الكترونيكي را طي مي نمايد ، هر چند تاكنون از سوي هيچ مرجعي در خصوص شهر الكترونيك تهران و يا شهرداري الكترونيك تهران سند و برنامه خاصي ارائه نشده است ، و تنها در اين ميان مهندس سيد مازيار علوي قائم مقام وقت مركز فناوري اطلاعات سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در يكي از مصاحبه هاي مطبوعاتي خويش از آغاز پروژه شهروند الكترونيك كه مبتني بر آموزش مهارتهاي زندگي الكترونيكي به شهروندان تهراني بود سخن گفته است . هرچند انجام اين طرح و پرداختن به آن به صورت كامل ركن اساسي عملياتي ساختن شهر الكترونيك ، شهرداري الكترونيك و زندگي الكترونيكي كمك شاياني خواهد نمود . اما ضروري است مسئولان و صاحب نظران شهرداري تهران به اين مساله كه تهران پايتخت جمهوري اسلامي ايران است و بسياري از مسائل و مشكلات شهري و مديريت شهري در آن معلول همين نقش تهران است ، توجه داشته باشند . به عقيده اينجانب تهران الكترونيك ، شهرداري الكترونيك تهران و..... زماني در تهران به شكست منجر نخواهد شد كه همه و همه در زير برنامه پايتخت الكترونيك تهران قرار گيرد ؛ و اين برنامه جز در سايه تعامل شهرداري ، دولت و شهروندان به ثمر نخواهد نشست . هرچند از قراين و شوهاد سياسي ، فرهنگي و اجتماعي پيداست كه اجتماع اين سه جزء در هر حال محال است . ولي مناسب است شهردار امروز تهران يعني جناب آقاي دكتر محمد باقر قاليباف با تعيين و تعريف اين چشم انداز ، امروز با عملياتي نمودن خدمات شهرداري الكترونيك ، آموزش شهروندان الكترونيك و همچنين مد نظر قرار دادن پايتخت الكترونيك ، تهران امروز را با نگاه به ايران فردا مديريت و اداره نمايند .

  

بهروز شیخ رودی ; ۳:٢٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()    +